Reklamácia tovaru

Vážený zákazník, pripravili sme pre Vás návod, ako postupovať pri reklamácii, aby všetko prebehlo k Vašej spokojnosti.


1. Pre úspešnú reklamáciu je potreba vyplniť:

Reklamačný formulár, ktonájdete TU.

 

2. Reklamovať tovar môžete následovne:

Osobne na ktorejkoľvek z našich predajní. Zoznam predajní nájdete na našom e-shope TU.

Predajcovi v prípade osobného riešenia reklamácie predajte vyplnený reklamačný protokol a ten zariadi prepravu tovaru na servis.

Tovar môžete zaslať na náš expedičný sklad do Olomouca.
Adresa: Mobilmajak.cz - Litovelská 118/12, 779 00, Olomouc

*V prípade uznania reklamácie Vám budú vrátené vzniknuté náklady na prepravu na účet.

Ak tovar zasielate prepravnou spoločnosťou, dbajte zvýšenej opatrnosti pri balení, aby prepravou nedošlo k ďalšiemu nežiadúcemu poškodeniu a tým prípadnému zamietnutiu reklamácie.

 

3. Čo sa deje s reklamovaným tovarom:

Tovar príjmeme v reklamačnom stredisku a priložíme Vami vyplnený  reklamačný protokol s číslom reklamácie.

Tovar je predaný na servis, kde technik posúdi a následne vykoná opravu alebo výmenu za nový kus.

O priebehu reklamácie Vás priebežne informujeme emailom.

Ak je reklamácia uznaná, vybavenú reklamáciu dopravíme späť k Vám na naše náklady.

 

4. Kedy bude reklamácia vybavená?

Reklamácie sa snažíme odbaviť v čo najkratšom termíne a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do zákonom stanovených 30 kalendárnych dní.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, tak má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúcí očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy tomu doprevádzanú,

  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu zvyčajne používa,

  • tovar zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

  • je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

  • tovarvyhovuje požiadavkom právnych predpisov.

 3. Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných a reklamačných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre kterú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebenie tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva to z povahy tovaru.

 4. Pri prejavení vady v dobe šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný pri prevzatí.

 5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupující u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

 6. Dopravu tovaru k uplatneniu práv z chybného plnenia hradí v prípade uznanej reklamáce predávajúci, v opačnom prípade kupujuci.

 7. Predávajúcc potvrdí písomne na email kupujúceho, či na jeho adresu, ak mu nie je email známy, uplatnenie práva z chybného plnenia, do tridsiatich dní od obdržania reklamovaného prístroja. Rovnakými informačnými kanálmi taktiež oznámi vybavenie reklamáce. Potvrdenie o doprave a dobe jej trvania bude kupujúcemu zaslané spolu s reklamovaným výrobkom.